Dia5

Politiikkamme peruselementtejä ovat:

1. Näemme laadun kokonaisvaltaisena, kaikkea toimintaa koskevana.

2. Asiakaslähtöisyys. Lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja odotukset, joiden tunnistaminen ja täyttäminen ovat menestymisemme edellytys.

3. Laadun tekevät ihmiset. Toimintamme perusedellytyksenä on sitoutunut, osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva työyhteisö.

4. Jatkuva kehittäminen. Seuraamme ja mittaamme toiminnan laatua ja sitoudumme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen.

5. Toimimme lakien, asetusten, viranomaisten määräysten ja muiden sitovien velvoitteiden mukaisesti ja noudatamme toiminnassamme eettisiä periaatteitamme.

6. Sitoudumme
• politiikan mukaiseen työskentelyyn ja edellytämme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme
• ympäristönäkökulmien huomiointiin kaikessa toiminnassamme ja edellytämme sitä myös yhteistyökumppaneiltamme
• toimintajärjestelmämme jatkuvaan parantamiseen

Politiikassamme keskeisellä sijalla on asiakaslähtöisyys, joka huomioidaan kaikissa toiminnoissamme.
Politiikan siirtymiseksi osaksi käytäntöä ja jokapäiväistä työtämme onnistumisen edellytys on kaikkien vahva sitoutuminen laatu- ja ympäristövaatimuksiin vastaamiseen sekä jatkuvaan kehittämiseen. Meistä jokainen toimii asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Riskienhallinta kuuluu koko henkilökunnalle. Korostamme kaikista ongelmista ja poikkeamista raportoimisen tärkeyttä.

Yhteistyökumppaneiltamme edellytämme yhtä laadukasta ja ympäristöystävällistä toimintaa, kuin oma toimintamme. Arvioimme toimittajiemme toiminnan tason toimintajärjestelmämme vaatimusten mukaisesti.
Politiikan toteutumisen edellytyksenä on ennakoiva arviointi, toiminnan laadun, ympäristövaikutusten ja turvallisuuden valvonta ja niistä seuraava toiminnan kehittäminen. Carevision Oy:n kaikkea toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella koko henkilöstön ja myös yhteistyökumppaneiden kanssa. Kehitämme toimintaamme niin teknisesti kuin taloudellisestikin tietotaitoa soveltamalla ja kehittämällä sekä etsimällä ja kehittämällä jatkuvasti tuotevalikoimaamme sopivia korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Kehitystoimintamme kohdistamiseksi tärkeisiin asioihin ylläpidämme toimintaamme kohdistuvia riskikartoituksia, joiden pohjalta laadimme tarkoituksenmukaisia toimenpideohjelmia.
Kaikissa prosessien vaiheissa pyritään virheettömään toimintaan. Tarkastuksia suoritetaan prosessien eri vaiheissa, jotta päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Seuraamme lainsäädännössä ja tuotevaatimuksissa tapahtuvia muutoksia ja kehittämme yritystä, henkilöstöämme, tuotteitamme ja palveluitamme vastaamaan käyttämiemme standardien vaatimuksia.
Toimintajärjestelmä tukee Carevision Oy:n strategisten tavoitteiden saavuttamisessa, luoden rakenteet toimivalle laadunhallinnalle ja määrittäen siihen liittyvät vastuut ja menettelytavat. Toimintajärjestelmän tehtävänä on huolehtia, että toiminnan laatua varmistavat laadunhallintamenettelyt toteutuvat kaikissa toiminnoissa ja toiminta on ympäristönäkökulmat huomioon ottavaa sekä turvallista. Laadunhallinnalla tarkoitetaan kaikkia niitä menettelytapoja, prosesseja tai järjestelmiä, joiden avulla ylläpidämme ja kehitämme toimintaamme. Politiikka luo yhteisen perustan laatutyölle Carevision Oy:ssä.