Turvallisuuskoulutus I, perusteet, 8 ot

Työpaikalla kaikilla on oikeus turvallisuuteen ja koskemattomuuteen.

Järjestämme suosittuja turvallisuuskoulutuksia, joissa pääpaino on käytännön harjoittelussa ja oppimisen ilossa. Pitkiä luentoja ei ole ja sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti vastaamaan asiakkaan toimintaympäristön ja kohderyhmän tarpeita.

Ota järkevä askel eteenpäin kohti toimia, joilla vähennät yhteisösi työtapaturmien riskiä, kasvatat tiimihenkeä ja parannat työntekijöiden itsevarmuutta.

Tämä kurssi antaa asiakaspalvelualan työntekijälle perustiedot ja -taidot huolehtia omasta ja lähimmäistensä turvallisuudesta erilaisissa yllättävissä tilanteissa sekä ennaltaehkäistä mahdolliset työturvallisuusongelmat.

Turvallisuuskoulutus I on suunniteltu huomioimaan erityisesti kaikenlaista asiakaspalvelutyötä tekevät ryhmät. Se tarjoaa runsaasti toimintamalleja erilaisten ennakoitavien ja yllättävien tilanteiden varalle.

Jokaisen työntekijän ammattitaitoon kuuluu, että tuntee työnsä vaarat ja haitat ja osaa edistää työturvallisuutta. Mahdollisten turvallisuusuhkien havainnointi, riskien tunnistaminen, varautuminen ja harjoittelu tuovat työntekijöille varmuutta ja osaltaan vähentävät turhia sairaspoissaoloja.

Koulutus voidaan rakentaa niin, että ensimmäinen päivä (8 ot) toimii turvallisuuden kertauskurssina.

Saatavilla myös syventävä Turvallisuuskoulutus II -kurssi sekä Hoidollisen kiinnipidon koulutus.

YLEINEN Työturvallisuuskoulutus koko työyhteisön turvaksi

Työturvallisuus tarkoittaa, että työpaikalla fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset työolot ovat kunnossa. Työturvallisuus on työpaikan oma-aloitteista turvallisuuden hallintaa, jota koko työyhteisö on yhdessä toteuttamassa.

Hyvä työympäristö on turvallinen ja tuottava. Toteutuakseen tämä edellyttää tapaturmien ennaltaehkäisyä. Lisäksi työturvallisuuslaki edellyttää työpaikkoja perehdyttämään työntekijät työpaikan haitta- ja vaaratekijöihin sekä käyttämään turvallisia työtapoja.

Jokaisen työpaikan turvallisuutta voidaan aina kehittää

Lähtökohtana työturvallisuuden parantamiselle on riskien ja työympäristön arviointi.

Tapaturmista aiheutuu aineellisia vahinkoja ja kustannuksia, sekä inhimillisiä kärsimyksiä tapaturman uhrille. Tapaturma koskettaa uhrin lisäksi hänen työtovereitaan ja läheisiään.

Tapaturmien ja muiden uhkien ehkäisyn lähtökohtana on vaaratilanteiden tunnistaminen, sillä keskeistä työturvallisuudessa on riskienhallinta.

Ennalta-arvaamattomiin tapahtumiin on syytä jokaisella asiakaspalvelualan työpaikalla varautua. Turvallinen työskentely on suunnitelmallista ja perustuu ennalta hyviksi todettuihin käytäntöihin.

Turvallisuuskoulutus I-kurssilla käymme läpi asiakkaan toimintaympäristön kannalta olennaisimmat riskitekijät ja opettelemme yhdessä parhaimmat toimintamallit riskialttiiden tilanteiden ehkäisyyn ja hallintaan.

Kurssin sisältö: Turvallisuuskoulutus I, perusteet, 8 ot

  • Turvallisuusuhat eri työympäristöissä

  • Työturvallisuus- ja ulkopuoliset uhat

  • Palo- ja toimitilaturvallisuus

  • Henkilöturvallisuus

  • Väkivaltaisen asiakkaan kohtaaminen

  • Huumausaineet ja päihteet

  • Tartuntataudit ja niiltä suojautuminen

Kenelle kurssi sopii?

Yrityksille ja muille toimijoille, kun ryhmässä on useampi osallistuja. Sopiva ryhmäkoko 8-16 henkilöä. Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös useamman yrityksen yhteishankintana.

Turvallisuuskoulutuksen kesto

8 oppituntia (1 oppitunti = 45 min). Kurssin pituus on yksi työpäivä.

Kurssit pidetään pääsääntöisesti sinun tiloissasi, mutta voimme myös sopia ulkopuolisen kurssituspaikan.

Kouluttajat

Kouluttajillamme on turvallisuusalan koulutus ja kokemusta työ- sekä yritysturvallisuuden kouluttamisesta. Lisäksi heillä on vahva hoitoalan työ- ja kouluttajakokemus.

Kurssi sisältää kaiken tarvittavan pois lukien ruokailut. Ei yllättäviä piilokuluja!

Tallennamme yhteystietosi turvallisesti ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoja löydät, tästä linkistä.